برای مشاوره با پزشکان کلیک کنید
;
مهارکننده بازجدب استخوان (بيس فسفونات). a) پيشگيري و درمان اوستئوپوروز بعد ار يائستگي b) بيماري پاژه c) اوستئوپوروز ناشي از مصرف گلوکوکورتيکوئيد (در بيماراني که ميزان 7.5mg يا بيشتر از پردنيزون يا ديگر اکي والانت ها را در روز مصرف مي کنند).
a) پيشگيري و درمان اوستئوپوروز بعد ار يائستگي: 5mg از راه خوراکي روزانه ويا 1قرص 35mg يکبار در هفته نيم ساعت قبل از صبحانه b) بيماري پاژه: 30mg از راه خوراکي روزانه براي مدت 2ماه نيم ساعت قبل از صبحانه c) اوستئوپوروز ناشي از مصرف گلوکوکورتيکوئيد (در بيماراني که ميزان 7.5mg يا بيشتر از پردنيزون يا ديگر اکي والانت ها را در روز مصرف مي کنند): 5mg از راه خوراکي روزانه، نيم ساعت قبل از صبحانه.

داروخانه های زیر ممکن است این دارو را موجود داشته باشند