برای مشاوره با پزشکان کلیک کنید
;
هيدروکسي زين در درمان اضطراب و تنش عصبي، به عنوان آرام بخش قبل از بيهوشي عمومي ، کاهش عوارض قطع مصرف مواد مخدر و الکل، کنترل خارش هاي آلرژِيک از جمله کهير مزمن و کنترل تهوع و استفراغ استفاده مي گردد.
خواب آلودگي و خشکي دهان از عوارض شايع اين دارو هستند .
1- در صورت بروز خواب الو دگي ، از انجام کار هايي که احتياج به هوشيار ي دارند ، خوداري شود. 2- احتمال بروز خشکي دهان وجود دارد.
بزرگسالان: به عنوان داروي ضد اضطراب يا آرام بخش – خواب آور، مقدار 50-100 ميلي گرم به صورت مقدار واحد مصرف مي شود. به عنوان ضد استفراغ ويا ضد هيستامين مقدار 25-100 ميلي گرم سه يا چهار بار در روز بر حسب نياز مصرف مي شود. کودکان : به عنوان ضد اضطراب يا آرام بخش – خواب آور 0/6 mg/kgبه صورت مقدار واحد مصرف مي شود . به عنوان ضد استفراغ و ضد هيستامين 0/5 mg/kg هر 6 ساعت بر حسب نياز مصرف مي گردد. در مورد کودکان کمتر از 6 سال 12/5- 25 ميلي گرم هر 6 ساعت مصرف مي شود.
Syrup:/5ml Tablet:10 mg Tablet:25mg

داروخانه های زیر ممکن است این دارو را موجود داشته باشند