برای مشاوره با پزشکان کلیک کنید
;
آیودیکسانول برای آنژیوکاردیوگرافی (ارزیابی شریان های کرونر و بطن چپ)، آنژیوگرافی، آئوروتوگرافی (برای ارزیابی آئورت)، آرتریوگرافی (برای ارزیابی عروق محیطی، انشعاب عروق بزرگ احشائی، ضایعات شریانی مغزی)، ونوگرافی (ارزیابی سیستم وریدی محیطی) بکار می رود. این دارو همچنین برای اوروگرافی دفعی (ارزیابی فعالیت کلیه)، مقطع نگاری کامپیوتری و مغز و بدن نیز به کار می رود.
آنژین صدری، آرتیمی، افت فشار خون، سنکوپ، پارستزی، ادم، واکنشهای آلرژیک کاذب، تهوع، استفراغ، اسهال، سردرد، سرگیجه، عوارض جانبی این دارو هستند.
هشدار ها
  • در صورت هیپرتیروئیدیسم، نقص ایمنی یا اختلالات خود ایمنی، سابقه آسم یا آلرژی، نارسائی شدید کلیوی و بیماری کم خونی داسی شکل این دارو با احتیاط مصرف شود.
  • در صورت آمفیزم مزمن ریوی (برای آنژیوکاردیوگرافی)، هوموسیستینوری (برای آنژیوگرافی) عفونت موضعی یا ایسکمی شدید، التهاب وریدی، ترومبوز و انسداد سیستم وریدی (برای ونوگرافی) این دارو با احتیاط مصرف شود.
  • این دارو نباید به فضای زیر عنکبوتیه تزریق شود.
پس از مصرف این دارو احتمال بروز تداخل در آزمایشات غده تیروئید، آزمایش بیوشیمیایی ادرار، زمان تولید ترومبین، میزان فعالیت و به هم چسبندگی پلاکت ها وجود دارد.
به منظور جلوگیری از دهیدراتاسیون، باید قبل از آزمایش به مقدار کافی مایعات به بیمار داده شود.
در حین تزریق و حداقل 60 دقیقه بعد از تزریق داخل عروقی دارو، بیمار باید تحت مراقبت باشد.
تجویز گلوکوکورتیکوئیدها و آنتی هیستامین ها به منظور کاهش بروز و شدت واکنشهای شدید در بیماران پر خطر(مثل آسم، سابقه آلرژی یا حساسیت به پنی سیلین، دهیدراتاسیون، سابقه حملات صرعی و فئوکروموسیتوما) توصیه می شود.
در صورت وجود حساسیت به ترکیبات حاوی ید، فئوکروموسیتوم، دهیدراتاسیون نباید از هیچکدام از راههای مصرف تجویز شود.
اکوکاردیوگرافی: 3 ml تــا 45 (بــسته بــه محــل مــوردنظر) از محلــول حــاوی 320 mg/ml یــد داخــل شریانی و بـرای آنژیـوگرافی 2-50 ml (بـسته بـه محـل مــوردنظر) از محلــول 270-320 mg/ml یــد داخــل شریانی و برای آئورتوگرافی یا آرتریـوگرافی 8-90 (بـسته به محـل مـوردنظر ) از محلـول 320 mg/ml یـد داخـل شریانی، و برای ونـوگرافی 50-150 ml بـرای هـر انـدام تحتانی از محلول حـاوی 270-320 mg/ml یـد داخـل وریـدی و بـرای اوروگرافـی دفعـی 1 ml/kg از محلـول حاوی 270 mg/ml ید داخل وریدی تزریق گردد. برای انجام CT مغـزی و بـدن، 75-150 ml از محلـول حاوی 270-320 mg/ml ید داخل وریدی به طور یکجا تزریــق مــیگــردد تــا 100-150 ml از محلــول حــاوی 270-320 mg/ml به صورت انفوزیـون وریـدی تزریـق میگردد.
CT مغزی و بدن: 75-150 ml از محلول حاوی 270-320 mg/ml ید داخل وریدی بطور یکجا تزریق می گردد تا 100-150 ml از محلول حاوی 270-320 mg/ml بصورت انفوزیون وریدی تزریق می گردد.
Injection: 55 mg with 270 mg iodine/ml and 652 mg with 320 mg iodine/ml

داروخانه های زیر ممکن است این دارو را موجود داشته باشند