برای مشاوره با پزشکان کلیک کنید
;
اين دارو در كنترل اختلالات اضطراب يا براي تشكين كوتاه مدت علائم اضطراب و درمان علائم قطع مصرف الكل مصرف مي شود. ديازپام تزريقي جهت تسكين اضطراب و تنش قبل از عمل جراحي به عنوان پيش‌دارو مصرف مي‌گردد. اين دارو همچنين به عنوان داروي كمكي از راه تزريق وريدي پيش از برگرداندن ريتم طبيعي قلب، (CARDIOVERSION) به منظور كاهش اضطراب مصرف مي‌شود. ديازپام تزريقي به عنوان داروي كمكي در درمان حملات صرعي و از راه خوراكي در اختلالات تشنجي(14-7 روز) بكار برده مي‌شود. اين دارو به عنوان داروي كمكي در تسكين اسپاسم عضلاني اسكلتي نيز مصرف مي‌شود.
فراموشي، اضطراب اغتشاش فكر، افسردگي رواني،‌تاكي‌كاردي، و تپش قلب، آتاكسي، سرگيجه و منگي، خواب آلودگي (شامل خواب‌آلودگي در طول روز) اشكال در تكلم، بي خوابي، تحريك پذيري و عصبانيت با مصرف اين دارو گزارش شده است.
1. اين دارو نبايد بيش‌ از مقدار تجويز شده مصرف شود. 2. در صورتي كه پس از چند هفته، اثربخشي دارو كاهش يافت،بايد به پزشک مراجعه و از افزايش مقدار مصرف دارو خودداري نمود. 3. به عنوان ضد تشنج، دوره درمان بايد كامل شود. بايد دقت شود هيچيك از نوبت‌هاي مصرف فراموش نشود. 4. به منظور كاهش احتمال بروز عوارض قطع مصرف دارو، مصرف اين دارو بايد به تدريج قطع گردد. 5. در صورت تزريق عضلاني ، اين دارو بايد عميقاً‌ در عضله دلتوئيد تزريق گردد. 6. به منظور كاهش ترمبوز وريدي، فلبيت، تحريك موضعي و تورم، تزريق وريدي دارو نبايد در وريد‌هاي كوچك در پشت دست يا مچ صورت گيرد. 7. انفوزيون مداوم وريدي اين دارو توصيه نمي‌شود.
خوراكي: بزرگسالان : به عنوان ضد اضطراب، 10-2 ميلي‌گرم، 4-2 بار در روز ، به عنوان تسكين‌بخش – خواب‌آور ( در درمان علائم قطع مصرف الكل) 10 ميلي‌گرم 3 يا 4 بار درروز بر حسب نياز كاهش مي‌يابد.به عنوان ضد تشنج ، 10-2 ميلي‌گرم 4-2 بار در روز و به عنوان داروي كمكي در رفع اسپاسم عضلات اسكلتي 10-2 ميلي گرم 3 يا 4 بار در روز مصرف مي‌شود. كودكان: در كودكان با سن بيش از 6 ماه، mg/kg2/5-1 يا mg/kg0/2-0/04 ، سه يا چهار بار در روز مصرف مي‌شود. سپس مقدار مصرف به تدريج بر حسب نياز و تحمل بيمار افزايش مي‌يابد. تزريقي: بزرگسالان: پيش از عمل جراحي به عنوان ضد اضطراب ، مقدار دارو براي هر بيمار بطور جداگانه‌ تعيين مي‌شود. ( به عنوان راهنما ، 10 ميلي‌گرم2-1 ساعت قبل از جراحي از راه وريدي يا عضلاني تزريق مي‌شود.)در درمان اختلالات اضطراب ، 10-2 ميلي‌گرم از راه وريدي يا عضلاني،‌(مقدار دارو صورت نياز در فواصل 4-3 ساعت تكرار مي‌شود.) به عنوان ضد تشنج 10-5 ميلي‌گرم ( در صورت نياز هر 15-10 دقيقه تكرار مي‌شود) به عنوان تسكين‌بخش – خواب‌آور ابتدا 10 ميلي‌گرم و سپس 10-5 ميلي‌گرم در فواصل 3 يا 4 ساعت در صورت نياز و در برگرداندن ريتم طبيعي قلب، 15-5 ميلي‌گرم 20-10 دقيقه قبل از عمل راه وريدي تزريق مي‌شود. به عنوان شل كننده عضلاني نيز ابتدا 10-5 ميلي‌گرم تزريق وريدي يا عضلاني مي‌شود كه در صورت نياز در فواصل 3 يا 4 ساعت تكرار مي شود. كودكان: به عنوان ضد اضطراب،مقدار مصرف براي كودكان با سن بيش از 30 روز بطور جداگانه تعيين مي‌شود. به عنوان ضد تشنج، در كودكان با سن بيش‌از 30 روز و كمتر از 5 سال (حداكثر تا 5 ميلي‌گرم) از راه وريدي 5/0 –2/0 ميلي‌گرم بطور آهسته تزريق مي‌شود. در صورت نياز، اين مقدار هر 5-2 دقيقه تكرار مي‌شود. در كودكان با سن بيش از 5 سال ، يك‌ميلي‌گرم به آهستگي تزريق وريدي مي‌شود كه در صورت نياز هر 5-2 دقيقه تكرار مي‌شود. (حداكثر تام 10 ميلي‌گرم).‌به عنوان شل‌كننده‌ عضلاني، در كودكان با سن بيش از يك ماه و كمتر از 5 سال، 2-1 ميلي‌گرم از راه وريدي به آهستگي تزريق مي‌شود. در صورت نياز هر 4-3 ساعت تكرار مي‌گردد. در كودكان با سن بيش از 5 سال، 10-5 ميلي‌گرم به آهستگي تزريق وريدي مي‌گردد و به در صورت نياز هر 4-3 ساعت تكرار مي‌شود. ركتال: بزرگسالان :به عنوا ن ضد تشنج kg/mg0/5-0/15تا حداكثر 20 ميلي گرم براي هر نوبت مصرف شود . كودكان :به عنوان ضد تشنج kg/mg0/5 -0/2مصرف مي شود .
Rectal Tube:5mg 10mg Suryp:2mg/5ml Suppository:10mg . 15mg Tablet:2mg 5mg Injection:10mg/2ml

داروخانه های زیر ممکن است این دارو را موجود داشته باشند