برای مشاوره با پزشکان کلیک کنید
;
اسيد زولدرونيک يک آمينوبيس فسفونات و مهار کننده قوي باز جذب استخوان است و در هيپرکلسمي ناشي از بد خيمي کاربرد دارد که يک دوز منفرد 4 ميلي گرم به طريق انفوزيون داخل وريدي طي 15 دقيقه تجويز مي شود و در صورت نياز به درمان مجدد حداقل بعد از 7 روز با دوز 8 ميلي گرم مي توان آن را انجام داد. در امريکا گفته مي شود که دوزهاي منفرد نبايد از 4 ميلي گرم تجاوز کند چرا که در بيماراني که دوزهاي 8 ميلي گرمي دريافت کرده اند افزايش خطر آثار مضر کليوي از جمله نارسايي کليوي گزارش شده است. از اين دارو جهت پيشگيري از حوادث اسکلتي در بيماراني که دچار بدخيمي هاي پيشرفته استخواني هستند با دوز 4 ميلي گرم هر 3 تا 4 هفته استفاده مي شود هم چنين در ديگر اختلالات استخواني که با افزايش Turn over استخوان همراه اند مثل بيماري پاژه استخوان و استئوپروز کاربر دارد.
همانند آنچه در مورد پاميدرونات توضيح داده شد و قبل و بعد از درمان با اسيد زولندرونيک مايع درماني کافي و اطمينان از هيدراتاسيون کافي لازم و مهم است.

داروخانه های زیر ممکن است این دارو را موجود داشته باشند