برای مشاوره با پزشکان کلیک کنید
;
آنتي هيستامين غير سداتيو (آنتاگونيست رسپتورهاي H1). a) رينيت آلرژيک فصلي b) کهير مزمن ايديوپاتيک
a) درمان رينيت آلرژيک فصلي: بزرگسالان و کودکان 12 سال يا بيشتر: 60mg خوراکي 2بار در روز يا 180mg خوراکي 1بار در روز b) کهير مزمن ايديوپاتيک: بزرگسالان و کودکان 12 سال يا بيشتر: 60mg خوراکي 2بار در روز کودکان 6-11 سال: 30mg خوراکي 2بار در روز

داروخانه های زیر ممکن است این دارو را موجود داشته باشند