برای مشاوره با پزشکان کلیک کنید
;
ديفن هيدرامين در درمان علامتي رينيت وازو موتور، کهير و کهير غول آسا، در درمان علامتي پارکينسون و واکنشهاي اکستراپيراميدال ناشي ازداروها، تهوع واستفراغ ناشي از مسافرت يا حرکت ، به عنوان بي حس کننده موضعي در دندان پزشکي و به عنوان بي حس کننده مو ضعي در دندان پزشکي و به عنوان يک خواب آور ملايم بکار مي رود.
گيجي ، سر درد، عوارض پيسکو موتور ،عوارض ضد موسکيراني مانند خشکي دهان ، تاري ديد و دو بيني و اختلالات گوارشي از عوارض شايع اين دارو هستند.
1- به منظور کاهش تحريک گوارشي همراه غذا ، آب يا شير مصرف گردد . 2- در صورت مصرف به عنوان ضد سر گيجه حداقل نيم ساعت قبل از مسافرت استفاده گردد. 3- در صورت بروز خواب آلودگي از کار هايي که نياز به تمر کز حواس دارند ، خوداري گردد.
در صورت وجود پورفیریا نباید استفاده گردد .
بزر گسالان: به عنوان ضد هيستامين ، مقدار 25-50 ميلي گرم هر4-6 ساعت مصرف مي شود . به عنوان ضد ديسکنزي در پار کينسون ايد يوپاتيک در ابتدا مقدار 50-150 ميلي گرم يا 25 ميلي گرم سه بار در روز مصرف مي شود و سپس مقدار مصرف به 50 ميلي گرم چهار بار در روز افزايش مي يابد . به عنوان ضد استفراغ مقدار 50 ميلي گرم نيم ساعت قبل از مسافرت مصرف مي شود. به عنوان ارام بخش – خواب اورمقدار 50 ميلي گرم 20 -30 دقيقه قبل از خواب مصرف مي شود. حداکثر مقدار مصرف 300mg/day است. کود کان : به عنوان ضد هيستامين، مقدار1/25 mg/kgهر 4-6مصرف مي گردد. به عنوان ضد استفراغ 1-1/5 mg/kgهر 6 ساعت مصرف مي گردد.
Elixixr:12.5 mg/5 ml Tablet:25/mg

داروخانه های زیر ممکن است این دارو را موجود داشته باشند