برای مشاوره با پزشکان کلیک کنید
;

ریشه کنی عفونت هلیکوباکتری و کاهش بروز سرطان معده

ریشه کنی عفونت هلیکوباکتری و کاهش بروز سرطان معده براساس نتایج یک مرور نظام‌مند، برگرفته از 6 کارآزمایی بالینی که در Cochrane Database منتشر شده، ریشه‌کنی باکتری هلیکوباکتر پیلوری می‌تواند خطر بروز سرطان معده را در افراد سالم کاهش دهد.
براساس نتایج یک مرور نظام‌مند، برگرفته از 6 کارآزمایی بالینی که در Cochrane Database منتشر شده، ریشه‌کنی باکتری هلیکوباکتر پیلوری می‌تواند خطر بروز سرطان معده را در افراد سالم کاهش دهد. البته 5 مورد از این کارآزمایی‌ها در جمعیت آسیایی انجام شده و نویسندگان این هشدار را می‌دهند که نمی‌توان لزوما نتایج به دست آمده را به دیگر جمعیت‌ها تعمیم داد.
در این مرور کنونی، محققان کارآزمایی‌های کنترل شده و تصادفی را پیدا کردند که ریشه‌کنی را با پلاسبو یا هیچ درمانی مقایسه کرده بودند. در این کارآزمایی‌ها در مجموع 6497 فرد بزرگسال سالم و غیرعلامت‌دار که از نظر تست هلیکوباکتر پیلوری مثبت گزارش شده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. سرطان معده نیز به صورت وجود هرگونه آدنوکارسینومای معده، شامل انواع اینتستینال (تمایزیافته) یا منتشر (تمایزنیافته) یا بدون هیستولوژی خاص تعریف شد.
در گروه درمان با آنتی‌بیوتیک، بروز سرطان معده 51 مورد در 3294 نفر و در گروه پلاسبو یا بدون درمان، 76 مورد در 3203 نفر گزارش شد. به عبارت دیگر، براساس شواهد با کیفیت متوسط، نسبت خطر، 66/0 است.
تنها یک مطالعه، بروز سرطان مری را گزارش کرده بود که 2 مورد از 817 فرد گروه درمان و یک مورد در گروه کنترل، مبتلا به این بیماری شده بودند. هیچ یک از کارآزمایی‌ها عارضه جانبی خاصی را گزارش نکرده بودند، به همین دلیل، نویسندگان نتیجه‌گیری کرده بودند که نمی‌توانند تعادل مزایا و خطرات غربالگری و درمان عفونت هلیکوباکتر پیلوری را در جمعیت عمومی بررسی کنند و آن را به عنوان یک مراقبت معرفی نمایند.
خطر مرگ در اثر تمامی عوامل میان گروه‌های درمان و کنترل تفاوتی نداشتند، بنابراین نویسندگان نتوانستند خطر مرگ و میر ناشی از سرطان معده را ارزیابی کنند، زیرا فاصله اطمینان گسترده‌ای وجود داشت.
این مرور نظام‌مند، نیاز به انجام کارآزمایی‌های بیشتر را در جمعیت‌های مختلف برای به دست آوردن شواهد بیشتر متذکر شده و در آنها باید مزایا و معایب این رویکرد پیشگیرانه مورد بحث قرار گیرند./

بهپو در جوامع مجــازیکانال ما را در جوامع مجازی دنبال کنیــد

دیدگاه و نظــرات