برای مشاوره با پزشکان کلیک کنید
;

آزمایشات دوره ای پیشنهادی جهت ویزیت بیماران روماتیسمی

آزمایشات دوره ای پیشنهادی جهت ویزیت بیماران روماتیسمی آزمایشات ضروری جهت بررسی دوره ای بیماران آرتریت روماتوئید تحت درمان، بصورت ذیل است

این آزمایشات توسط پزشکان بایستی بصورت دوره ای تجویز شود.
آزمایشات ضروری جهت بررسی دوره ای بیماران آرتریت روماتوئید تحت درمان، بصورت ذیل است:

آزمایشات استاندارد در هر دوره درخواست می شود شامل CBC diff، Cra، FBS، ESR و CRP، U/A
بیماران تحت درمان با داروی متوترکسیت: ضروری است آزمایشات ذیل بصورت پایه انجام دهند. (Base line)
SGPT،SGOT، AlkP( آلکالین فسفاتاز)، آلبومین و بیلی روبین(T,D) ونیز هپاتیت B(HBS Ag, HBC ab) و هپاتیت (HCVab) C
جهت بررسی دوره ای ( هر یک تا سه ماه) تست های SGPT و SGT و آلبومین
تست لاتکس (RF) بصورت پایه و تست Anti CCP بصورت پایه و دوره ای در تشخیص و پایش دوره ای بیماری روماتوئید ضروری است.
توجه: با توجه به قیمت بالای تست Anti CCP در خواست آن براساس قضاوت بالینی پزشک معالج تصمیم گیری می شود.
پروفایل لیپید (LDL,HDL)chol  ,TG در دوره های متناوب با توجه به سابقه بالینی بیمار پیشنهاد می شود.
 
 بیماران مبتلا به استئوپروز و یا در ریسک آن ضروری است آزمایشات ذیل انجام شود:
A-   تست های ضروری برای همه:
CBC diff, TSH, +PTHR, AlK.P,250H vitD3, Urine 24h ( V,Cra,Ca.P)
+ Serum and Urine protein electrophoresis.
B- در بیماران مبتلا به استئوپروز با یائسگی زودرس و نیز مردان با سن کمتر از 60 آزمایشات ذیل انجام شود:
- تست هورمونی بیماری های اندوکرین
- تست های بیماریابی کانسرها با توجه به یافته های بالینی فرد
- تست های مرتبط با بیماری های گوارش با توجه به وضعیت بیمار
C- در بیمارانی که در دانسیتومتری استخوان Z score< -2 دارند آزمایشات پایه (A) و تست های گروه B توصیه می شود.
 

آزمایشات پیشنهادی دوره ای در بیماران لوپوس سیستمیک(SLE) :
در خواست آزمایش در بیمار مبتلا به  SLEبا توجه به شدت بیماری و ارگان مبتلا متفاوت خواهد بود.
A)آزمایشات استاندارد بصورت پایه و یا دوره ای عبارتند از:
CBC diff, ESR,
FBS/Cra/SGPT,SGOT/U/A/ANA/AntidsDNA

 

B)در صورت ابتلای کلیوی تست های ضروری ذیل اضافه می شود:
C3/C4/CH50/AntidsDNA/U/24h(V,Cra,Pro)U/A
C) در صورت وجود حوادث عروقی و یا شک بالینی تست های سندرم آنتی فسفولیپید آنتی بادی درخواست شود؟
Anti Cardiolipin (IgG, IgM)
Lupus Anticoagulant
Β2 glycoprotein ( IgG, IgM)
D) بررسی پروفایل لیپیدها بطور متناوب و با توجه به سابقه لیپید در فرد و خانواده توصیه می شود.
TG/Chol (LDL/HDL)

بهپو در جوامع مجــازیکانال ما را در جوامع مجازی دنبال کنیــد

پاسخ به این نظر سلام لطفا علت بدن درد همیشگی مخصوصاً در لگن را در صورت امکان توضیح دهید

دیدگاه و نظــرات