برای مشاوره با پزشکان کلیک کنید
;

آزمایش نیتروژن اوره خون، نشانگر کارکرد کلیه ها

آزمایش نیتروژن اوره خون، نشانگر کارکرد کلیه ها آزمایش نیتروژن اوره خون (BUN) اطلاعات مهمی را راجع به کارکرد مناسب کلیه‌ها فراهم می‌کند. این آزمایش، مقدار نیتروژن اوره موجود را در خون اندازه‌گیری می‌کند. کبد پس از تجزیه پروتئین‌های مورد استفاده در سلول‌های بدن، آمونیاک تولید می‌کند که حاوی نیتروژن است.
آزمایش نیتروژن اوره خون (BUN) اطلاعات مهمی را راجع به کارکرد مناسب کلیه‌ها فراهم می‌کند. این آزمایش، مقدار نیتروژن اوره موجود را در خون اندازه‌گیری می‌کند. کبد پس از تجزیه پروتئین‌های مورد استفاده در سلول‌های بدن، آمونیاک تولید می‌کند که حاوی نیتروژن است.
این نیتروژن با عناصر دیگری مانند کربن، هیدروژن و اکسیژن ترکیب می‌شود و اوره را که فراورده شیمیایی دفعی است، تشکیل می‌دهد. اوره تشکیل شده از طریق جریان خون از کبد به کلیه‌ها می‌رود. کلیه‌های سالم اوره و فراورده‌های زائد دیگر را از خون فیلتر می‌کند. فرآورده‌های زائد فیلتر شده از طریق ادرار دفع می‌شوند.
اگر آزمایش نیتروژن اوره خون نشان دهد، که مقدار نیتروژن اوره موجود در خون بیش از مقادیر طبیعی است، احتمال دارد نشانگر عملکرد نامناسب کلیه‌ها باشد یا شاید نشانگر مصرف زیاد پروتئین، دریافت ناکافی مایعات یا سیستم گردش خون ضعیف باشد. اگر آزمایش نیتروژن اوره خون سطوح پایین‌تر از میزان طبیعی را نشان دهد، ممکن است، نشانگر آسیب یا بیماری کبدی و یا سوء‌تغذیه باشد.
اما احتمالا آزمایش نیتروژن اوره خون اولین نشانه بیماری کبدی نیست، چرا که این آزمایش به عنوان تست تشخیصی برای غربالگری بیماری کبدی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. نتایج آزمایش نیتروژن اوره خون با واحد میلی‌گرم در دسی‌لیتر یا به صورت بین‌المللی با واحد میلی‌مول در لیتر بیان می‌شود.
محدوده طبیعی برای نیتروژن اوره خون معمولا بین 8 تا 24 mg/dl در مردان بزرگسال (86/2 تا 57/8 mmol/L) و 6 تا 21 mg/dl (14/2 تا 50/7 mmol/L) در زنان بزرگسال است، هر چند میزان نیتروژن اوره بر اساس سن تغییر می‌یابد. این میزان در نوزادان کمتر از افراد دیگر است./

بهپو در جوامع مجــازیکانال ما را در جوامع مجازی دنبال کنیــد

دیدگاه و نظــرات