برای مشاوره با پزشکان کلیک کنید
;

روش صحیح بلند کردن اجسام از روی زمین

روش صحیح بلند کردن اجسام از روی زمین کمتر کسی را سراغ داریم که بعد از بلند کردن و جابجایی وسایل خانه یا وسایل سنگین از درد کمر شکایت نداشته باشد. در این مقاله شما را با روش استاندارد بلند کردن اجسام از روی زمین آشنا کرده ایم.
کمتر کسی را سراغ داریم که بعد از بلند کردن و جابجایی وسایل خانه یا وسایل سنگین از درد کمر شکایت نداشته باشد. در این مقاله شما را با روش استاندارد بلند کردن اجسام از روی زمین آشنا کرده ایم.

با بهترین حالت بدن شروع کنید

قبل از اینکه جسم سنگینی را بلند کنید، به کاری که می خواهید انجام دهید خوب فکر کنید. ببینید این جسم قرار است کجا قرار بگیرد و شما چطور میخواهید آن را به نقطه مورد نظر برسانید. اگر جسمی برای اینکه به راحتی و ایمنی بلند کنید خیلی سنگین است، از کسی بخواهید به شما کمک کند.
برای بلند کردن اجسام از روی زمین تا جاییکه امکان دارد نزدیک آن بایستید. سپس مقابل آن زانو بزنید طوریکه یکی از زانوها روی زمین باشد. به صورت ایستاده و در حالیکه کمر خم شده و زانوها قفل شده اند، جسمی را بلند نکنید.
 

منحنی طبیعی کمر را حفظ کنید

با یک زانو که روی زمین قرار دارد، ماهیچه های هسته ای خود را سفت و منقبض کنید- شامل ماهیچه های شکم، کمر و لگن- و سپس جسم مورد نظر را بین پاهایتان بلند کنید. در این حالت سعی کنید منحنی طبیعی کمر را حفظ کرده و و نفستان را حبس نکنید. مراقب باشید جسم را باید نزدیک بدنتان نگه دارید. در حالیکه آماده می شوید بایستید، جسم را روی زانوی خود بگذارید.

 

از پاهایتان استفاده کنید

در حالیکه دارید می ایستید، منحنی طبیعی کمر را حفظ کرده و ماهیچه های هسته ای را منقبض نگه دارید. برای بلند کردن جسم باید از ماهیچه های پا استفاده کنید نه کمر.

 

چمباتمه زدن به جای زانو زدن

یک راه دیگر هم برای بلند کردن جسم از روی زمین وجود دارد: چمباتمه زدن به جای زانو زدن.
تا جاییکه ممکن است نزدیک جسم مورد نظر بایستید، طوریکه وقتی چمباتمه می زنید جسم بین زانوها قرار گیرد. همانطور که در تصویر نشان داده شده پاها باید با هم موازی باشد یا اینکه یکی از پاها جلوتر از دیگری باشد. این حالت به کج شدن یک لبه جعبه و اطمینان از اینکه محکم نگه داشته شده کمک می کند.

 

اجازه دهید پاهایتان کار کنند

در حالیکه می ایستید، مراقب باشید جسم را نزدیک بدنتان نگه دارید. منحنی طبیعی کمر را حفظ کرده و ماهیچه های هسته ای را منقبض کنید. برای بلند کردن جسم باید از ماهیچه های پا استفاده کنید نه کمر.
 
 

از پیچش کمر خودداری کنید

وقتی می ایستید و آماده می شوید برای حرکت کردن، جسم را نزدیک بدنتان نگه دارید تا از فشار به کمر جلوگیری شود. ماهیچه های هسته ای را منقبض کنید. باید پاها را بچرخانید نه کمر را. از چرخاندن، پیچاندن و بلند کردن جسم بالای کمرتان خودداری کنید./

بهپو در جوامع مجــازیکانال ما را در جوامع مجازی دنبال کنیــد

دیدگاه و نظــرات