برای مشاوره با پزشکان کلیک کنید
;

دوز آهن برای جذب بهینه چیست؟

دوز آهن برای جذب بهینه چیست؟ محققان در این مطالعه نتیجه‌گیری می‌کنند که با 48 ساعت فاصله، دوزهای آهن خوراکی بیشتر یا مساوی 60 میلی‌گرم به افزایش جذب آهن کسری منجر می‌شود و اگر تعداد دفعات تجویز دارو در روز افزایش یابد، مقدار خالص آهن جذب شده هم بیشتر می‌شود.
امروزه، فروس سولفات برای بیماران مبتلا به آنمی فقر آهن با دوزهای 60 میلی‌گرمی از آهن المنتال و به صورت 2 تا 3 بار در روز و خوراکی تجویز می‌شود. جذب آهن بوسیله هپسیدین، پپتیدی که انتقال آهن را را از سلول‌های اپی‌تلیال به خون بلوک می‌کند، کاهش می‌یابد.
به منظور ارزیابی عواملی که سطح هپسیدین و جذب آهن را تحت تاثیر قرار می‌دهد، محققان 54 زن جوان غیرآنمیک را که روزانه فروس سولفات را پی‌در پی و به صورت ‌دو بار در روز با دوزهای رایج دریافت می‌کردند، بررسی کردند.
نتایج نهایی حاکی از آن بود که 24 ساعت پس از دریافت یک دوز فروس سولفات، سطح هپسیدین تا فاکتور 7/2 افزایش می‌یافت. افزایش دوز آهن با کاهش جذب کسری از آهن همراه بود. زمانی که 60 میلی‌گرم آهن در روز دوم داده شد، در مقایسه با روز اول، جذب کسری از آهن تا 36 درصد کاهش یافت که از نظر آماری معنی‌دار بود. از سوی دیگر، پس از تجویز دو بار در روز آهن، در مقایسه با دوز روزانه آن، سطح هپسیدین به‌طور قابل توجهی بالاتر بود. در نهایت مشخص شد، دوز کل آهن جذب شده، چه 2 بار و چه 3 بار در طول 24 ساعت تجویز شود، یکسان است.
محققان در این مطالعه نتیجه‌گیری می‌کنند که با 48 ساعت فاصله، دوزهای آهن خوراکی بیشتر یا مساوی 60 میلی‌گرم به افزایش جذب آهن کسری منجر می‌شود و اگر تعداد دفعات تجویز دارو در روز افزایش یابد، مقدار خالص آهن جذب شده هم بیشتر می‌شود. این نتایج پیشنهاد می‌کنند که برنامه‌‌های درمانی کنونی شاید نیاز به بازبینی داشته باشند. زیرا هر چه دفعات تجویز کمتر باشد، بیمار بیشتر از آن استقبال می‌کند./

*به نقل از Journal Watch

بهپو در جوامع مجــازیکانال ما را در جوامع مجازی دنبال کنیــد

دیدگاه و نظــرات