برای مشاوره با پزشکان کلیک کنید
;
کاهش درد ناشي از ديابتيک نوروپاتي، آرتريت روماتوئيد، اوستئوآرتريت
از تماس دارو با چشم و نيز پوست زخم و آسيب ديده بايد اجتناب کرد.

داروخانه های زیر ممکن است این دارو را موجود داشته باشند